регламент

30.5. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депутати Ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

rnrn

30.6. Порядок  здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену Радою.

rnrn

30.7. Після оголошення головуючим на  пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

rnrn

30.8. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

rnrn

30.9. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування або обговорення.

rnrn

Стаття 31.  Загальні вимоги до рішення Ради

rnrn

31.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.

rnrn

31.2. Рішення Ради (крім процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради. Питання,

rnrn

                                                      -    21     -

rnrn

для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.                                                            

rnrn

31.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання ради.

rnrn

31.4. За пропозицію депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.      

rnrn

Стаття 32. Рішення Ради з процедурних питань

rnrn

32.1.  Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

rnrn

32.2.  Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.                                              

rnrn

32.3.  Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

rnrn

Стаття 33. Протокол сесії

rnrn

33.1.  Засідання сесій Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар Ради.

rnrn

33.2.  У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно):

rnrn

33.2.1.         відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;

rnrn

33.2.2.         кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;

rnrn

33.2.3.         питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;

rnrn

33.2.4.         прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;

rnrn

                                                    -     22     -      

rnrn

33.2.5.         прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.                                                 

rnrn

33.3.  Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто селищним головою, а у разі його відсутності — секретарем Ради, а у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 10 Регламенту, — депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

rnrn

33.4.  Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

rnrn

Стаття 34. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування

rnrn

34.1.  Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування. Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому ст. 21 цього Регламенту.                                             

rnrn

34.2.  Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів Ради, підтриманою не менше як однією третиною депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою з-поміж інших пропозицій щодо способу голосування.

rnrn

34.3.  Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засідання і надаються секретарем Ради депутатам Ради, за їх письмовим зверненням.

rnrn

Стаття 35. Загальні положення про таємне голосування

rnrn

35.1.  Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 та статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

rnrn

35.2.  Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради за дорученням голови Ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

rnrn

35.3.  До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду секретаря Ради включаються депутати Ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку.

rnrn

                                                    -    23    -

rnrn

Самовідвід кандидатів приймається Радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.                                                   

rnrn

35.4.  Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура повторно вноситься до усіх бюлетенів для таємного голосування.

rnrn

35.5.  Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 21 Регламенту.

rnrn

35.6.  Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.

rnrn

35.7.  Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

rnrn

Стаття 36. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування                                            

rnrn

36.1.  Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування — обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

rnrn

36.2.  Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («та», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

rnrn

36.3.  Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на секретаря Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного

rnrn

                                                           -   24     -

rnrn

голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку проведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються виконавчим апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

rnrn

36.4.  Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.

rnrn

36.5.  Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом Ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.                                                       

rnrn

36.6.  Недійсними вважаються бюлетені:

rnrn

36.6.1.         невстановленого зразка;

rnrn

36.6.2.         в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

rnrn

36.6.3.         у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

rnrn

36.6.4.         з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата Ради;

rnrn

36.6.5.         до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

rnrn

36.7.  Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

rnrn

Стаття 37. Процедура таємного голосування

rnrn

37.1.  Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.  

rnrn

                                                       -    25     -                                               

rnrn

37.2.  Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

rnrn

37.3.  Кожному депутату Ради після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

rnrn

37.4.  Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» — якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

rnrn

Стаття 38. Повторне таємне голосування                                          

rnrn

38.1.  У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

rnrn

38.2.  Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

rnrn

38.3.  Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

rnrn

Стаття 39. Таємне голосування списком кандидатур

rnrn

39.1.  Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення чи затвердження.

rnrn

39.2.  Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному або в іншому, визначеному Радою, порядку.

rnrn

39.3.  Підрахунок голосів здійснюється щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком

rnrn

                                                          -      26      -    

rnrn

вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів Ради, при дотриманні умов Регламенту.

rnrn

39.4.  Якщо внаслідок голосування за списком орган не обрано, не призначено чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводиться окреме голосування з дообрання членів органу з новим висуненням кандидатів.

rnrn

39.5.  Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх обрання, призначення чи затвердження буде перевищено необхідний кількісний склад органу, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.

rnrn

Стаття 40. Підведення підсумків таємного голосування

rnrn

40.1.  Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.                                              

rnrn

40.2.  Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

rnrn

40.3.  Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

rnrn

Стаття 41. Наслідки порушення порядку таємного голосування

rnrn

41.1.  У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

rnrn

41.2.  Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.

rnrn

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

rnrn

Стаття 42. Набрання чинності рішеннями Ради

rnrn

42.1.  Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.  

rnrn

                                                        -    27     -                                                                

rnrn

42.2.  Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються.

rnrn

42.3.  Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються на дошці оголошень та на офіційному веб-сайті Ради. Рішення вважається таким, що набуло чинності з моменту оприлюднення, якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.

rnrn

Стаття 43. Внесення змін до рішень Ради

rnrn

43.1.  За мотивованим поданням селищного голови Ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.                                            

rnrn

43.2.  Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 45.3 ст. 43 Регламенту.

rnrn

43.3.  Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені Радою після їх виконання.

rnrn

43.4.  Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

rnrn

43.5.  Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

rnrn

43.6.  Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.                                                    

rnrn

Стаття 44. Скасування рішень Ради

rnrn

44.1.  За мотивованим поданням голови Ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

rnrn

                                                        -   28   -

rnrn

44.2.  Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 44.3 ст. 44 Регламенту.

rnrn

44.3.  Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

rnrn

44.4.  Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень.

rnrn

44.5.  Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.                                                  

rnrn

44.6.  Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

rnrn

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

rnrn

Стаття 45. Дисципліна та етика на сесіях селищної Ради

rnrn

45.1.  На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого — позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

rnrn

45.2.  Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засідання Ради.

rnrn

45.3.  Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

rnrn

                                                      -   29    -

rnrn

45.4.  Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

rnrn

45.5.  Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

rnrn

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

rnrn

Глава 1.СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ, ЗАСТУПНИК СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ РАДИ, КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ (СЕКРЕТАР ) ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РАДИ                        

rnrn

Стаття 46. Правові засади статусу і діяльності голови, секретаря Ради, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради, керуючого справами ( секретаря ) виконавчого комітету ради.

rnrn

46.1. Повноваження голови, секретаря Ради, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради, керуючого справами ( секретаря ) виконавчого комітету ради визначаються Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про запобігання корупції”, “Про доступ до публічної інформації”, іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

rnrn

46.2.  Селищний голова, секретар Ради, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради, керуючий справами ( секретар ) виконавчого комітету ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час) займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

rnrn

                                                    -    30   -

rnrn

Стаття 47.  Селищний голова

rnrn

47.1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади Старовижівської селищної ради.

rnrn

47.2. Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

rnrn

47.3. Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

rnrn

47.4. Селищний голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на її засіданнях.                                              

rnrn

47.5. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

rnrn

47.6. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

rnrn

47.7. Повноваження селищного голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України “Про військово-цивільні адміністрації”.

rnrn

47.8. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання.

rnrn

47.9. Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії         Ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.                      

rnrn

47.10. У разі звільнення з посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження селищного голови здійснює секретар Ради.

rnrn

                                                      -     31    -    

rnrn

47.11. Секретар Ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових місцевих виборах.

rnrn

47.12. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, що має наслідком звільнення його з посади.

rnrn

47.13. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті селищного голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів      голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного         селищного голови.

rnrn

47.14. Селищний голова:

rnrn

47.14.1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

rnrn

47.14.2. організує в межах, визначених цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комітету;

rnrn

47.14.3. підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

rnrn

47.14.4. вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

rnrn

47.14.5. вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;                                                          

rnrn

47.14.6. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;                                              

rnrn

47.14.7. здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету;

rnrn

47.14.8. скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

rnrn

                                                      -    32   -

rnrn

47.14.9. забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

rnrn

47.14.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

rnrn

47.14.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

rnrn

47.14.12. вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;                                               

rnrn

47.14.13. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

rnrn

47.14.14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, її виконавчого комітету;

rnrn

47.14.15. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

rnrn

47.14.16. представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

rnrn

47.14.17. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Ради та її органів;                                                 

rnrn

47.14.18. укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради.

rnrn

47.14.19. веде особистий прийом громадян;

rnrn

47.14.20. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

rnrn

                                               -      33   -

rnrn

47.14.21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

rnrn

47.14.22. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів;

rnrn

47.14.23. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

rnrn

47.15. Селищний  голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

rnrn

Питання преміювання селищного голови, встановлення йому надбавок, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення приймається сесією Ради. 

rnrn

47.16. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

rnrn

47.17. Селищний голова щорічно звітує відповідно Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Ради.

rnrn

47.18. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

rnrn

47.19. На вимогу не менше половини депутатів Ради голова зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений ними термін.

rnrn

Стаття 48. Дострокове припинення повноважень селищного голови

rnrn

48.1. Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:                                                   

rnrn

48.1.1.  його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

rnrn

48.1.2.  припинення його громадянства;           

rnrn

                                                       -   34   -                           

rnrn

48.1.3.  набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

rnrn

48.1.4.  набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

rnrn

48.1.5.  відкликання з посади за народною ініціативою;

rnrn

48.1.6.  визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

rnrn

48.1.7.   його смерті.

rnrn

48.2. Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України “Про військово-цивільні адміністрації”.

rnrn

48.3.  Повноваження селищного голови за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.

rnrn

48.4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається Радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

rnrn

48.5. Селищний голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” з особливостями, передбаченими ч. 6 — 10 ст. 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.                                                     

rnrn

48.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання          голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше :

rnrn

30 осіб для відкликання селищного голови;        

rnrn

                                                   -   35     -                     

rnrn

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання:

rnrn

селищного голови — не менше 10 осіб;

rnrn

48.7. На підтримку пропозиції про відкликання         селищного голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний селищним головою.

rnrn

48.8. Збір підписів проводиться у разі відкликання:

rnrn

селищного голови — протягом 10 днів;

rnrn

48.9. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання:

rnrn

селищного голови — протягом 10 днів з дня їх отримання;                                              

rnrn

48.10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою селищного голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії Радою більшістю голосів від її складу.

rnrn

48.11. У разі прийняття Радою рішення про відкликання селищного голови за народною ініціативою особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження селищного голови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.

rnrn

48.12. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій селищного голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищного голови.

rnrn

48.13. У разі дострокового припинення повноважень        селищного голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень селищного голови. Порядок проведення позачергових виборів селищного голови визначається законом про вибори.

rnrn

48.14.  Повноваження селищного голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:                                                

rnrn

48.14.1. з підстав, зазначених у п. 1, 2, 5, 6 ч. 1 ст. 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, — з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;      

rnrn

                                                      -  36  -                 

rnrn

48.14.2.  з підстав, зазначених у п. 3, 31 ч. 1 ст. 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”— з дня, наступного за днем одержання Радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення Ради;

rnrn

48.14.3.  з підстав, зазначених у ч. 2 ст. 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, — з дня прийняття місцевим референдумом або Радою рішення про дострокове припинення повноважень;

rnrn

48.14.4.  у випадку, передбаченому ч. 5 ст. 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, — з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;                                               

rnrn

48.14.5.  у випадку, передбаченому п. 4 ч. 1 ст. 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, — з дня прийняття Радою або вищим керівним органом рішення про дострокове припинення повноважень селищного голови.

rnrn

Стаття 49. Секретар Ради

rnrn

49.1. Секретар Ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

rnrn

49.2. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією       голови.

rnrn

49.3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

rnrn

49.3.1.  на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори       селищного голови;

rnrn

49.3.2.  Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану селищним головою;

rnrn

49.3.3.  протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;                                                     

rnrn

49.3.4.  на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

rnrn

                                                          -  37   -

rnrn

49.3.5.  посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

rnrn

49.4. У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить селищний голова.

rnrn

49.5. Секретар Ради:

rnrn

49.5.1.  у випадку, передбаченому ч. 1 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснює повноваження селищного голови;

rnrn

49.5.2.  скликає сесії Ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

rnrn

49.5.3.  веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

rnrn

49.5.4.  організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів;

rnrn

49.5.5.  забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності;

rnrn

49.5.6.  за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

rnrn

49.5.7.  сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;                                                    

rnrn

49.5.8.  організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

rnrn

49.5.9.  забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної  

rnrn

                                                      -    38  -

rnrn

територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

rnrn

49.5.10.  вирішує за дорученням селищного голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Ради та її виконавчих органів.

rnrn

49.6.  Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

rnrn

Стаття 50. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів

rnrn

50.1.  приймається на роботу за пропозицією селищного голови шляхом затвердження відповідною радою. Звільняється з посади відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також з підстав передбачених Кодексом законів про працю України, Законами України “Про запобігання корупції”, “ Про службу в органах місцевого самоврядування”.

rnrn

50.2.  вирішує господарські питання та питання благоустрою, що відносяться до компетенції селищної ради.

rnrn

Питання преміювання, встановлення йому надбавок, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення приймається сесією Ради. 

rnrn

Стаття 51. Керуючий справами ( секретар ) виконавчого комітету

rnrn

51.1.   приймається на роботу за пропозицією селищного голови шляхом затвердження відповідною радою. Звільняється з посади відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також з підстав передбачених Кодексом законів про працю України, Законами України “Про запобігання корупції”, “ Про службу в органах місцевого самоврядування”;

rnrn

Стаття 52. Виконавчий комітет Ради

rnrn

52.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.

rnrn

52.2. Після закінчення повноважень Ради         селищного голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

rnrn

52.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.                                                            

rnrn

52.4. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією селищного голови.

rnrn

                                                        -    39    - 

rnrn

52.5. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі         голови, заступника голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

rnrn

52.6. Очолює виконавчий комітет Ради селищний голова.

rnrn

52.7. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах Ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

rnrn

52.8. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету Ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” для селищного голови.

rnrn

52.9. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

rnrn

52.10. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради.

rnrn

Стаття 53. Повноваження виконавчого комітету Ради

rnrn

53.1. Виконавчий комітет Ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів ради.

rnrn

53.2.  Виконавчий комітет Ради:

rnrn

53.2.1.  попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Ради;                                                      

rnrn

53.2.2.  координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

rnrn

 

rnrn

                                                  -   40   -

rnrn

53.3.  Рада може прийняти рішення про розмежування

« повернутися до списку новин

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *