депутатам селищної ради взяти до уваги

УКРАЇНА

СТАРОВИЖІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

СТАРОВИЖІВСЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 17 грудня 2015р.№ 2/1                         

   смт Стара  Вижівка

 

 Про регламент роботи

 Старовижівської селищної

 ради 7 скликання

 

 

       Керуючись пунктом 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве  

 самоврядування в Україні”,

 Старовижівська селищна рада  ВИРІШИЛА:

 

 1.Затвердити регламент Старовижівської селищної ради 7 скликання

 (додається).

 2.Рішення 2 сесії селищної ради 6 скликання від 21 грудня 2010 року „ Про

 регламент Старовижівської селищної ради 6 скликання ” вважати таким, що 

 втратило  чинність.

 3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну галузеву комісію  селищної ради. 

 

                  

 

 

 Селищний голова                                                                В.І.Семенюк                                         

 

   

                                                             

УКРАЇНА

СТАРОВИЖІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

СТАРОВИЖІВСЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      сьоме скликання       

Р І Ш Е Н Н Я

27 квітня 2016р.№ 5/1                         

  смт Стара  Вижівка

 

Про внесення змін в рішення сесії

селищної ради від 17.12.2015р.

№2/1“Про регламент роботи

Старовижівської селищної ради

7 скликання”

                                                       

     Відповідно до Закону України “Про внесення змін до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань”

від 26.11.2015р. №842-УІІІ, керуючись пунктом 1 статті 26 Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”, Старовижівська селищна рада  вирішила:

1.Внести зміни в Регламент Старовижівської селищної ради, затвердженого

рішенням селищної ради від 17 грудня 2015 року№2/1 :

 

1)Перше речення пункту 31.1 статті 31Регламенту викласти в такій редакції:

“Рішення Ради приймаються відкритим  поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами  4 і 16 статті 26 Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні””. 

2) Назву статті  34 викласти в такій редакції :

“Стаття 34. Відкрите поіменне голосування”.

3) Пункт 34.1. статті 34 викласти в такій редакції :

“34.1.Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування. Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому ст. 21 цього Регламенту”.                                              

4)Пункт 34.2. статті 34 викласти в такій редакції:

“34.2.Відкрите  поіменне голосування проводиться згідно статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”” . 

5) Пункт 34.3. статті 34викласти в такій редакції:

“34.3.Дані про результати поіменного голосування відразу після закриття пленарного засідання оприлюднюються на дошці оголошень селищної ради

(на офіційному веб-сайті ради)”.       

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну галузеву комісію селищної ради.         

Селищний голова                                                                 В.І.Семенюк    

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Рішенням Старовижівської селищної ради                                                                                                                                          

                                                                                                 від  17 грудня 2015року  № 2/1                                                                                                                                           

                                                                               

 

РЕГЛАМЕНТ

Старовижівської селищної ради

сьоме  скликання

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності Старовижівської селищної ради

1.1.Старовижівська селищна рада (далі — Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє селищну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.

1.2.    Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про запобігання корупції”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних”, іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3.    Регламент Старовижівської селищної Ради (далі — Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання секретаря селищної ради, затвердження заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

       1.4.Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

       1.5.До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

                                                             -  2 -

        1.6.У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.7.    У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1.    Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1)      народовладдя;

2)      законності;

3)      гласності;

4)      колегіальності;

5)      поєднання місцевих і державних інтересів;

6)      виборності;

7)      правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8)      державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9)      судового захисту прав місцевого самоврядування;

10)     підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1.    Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2.    Відкритість та гласність роботи Ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень в газеті та на офіційному сайті Ради та у інший визначений Радою спосіб.

 

                                                         -  3  -

3.3.    Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час скликання Ради при її виконавчому апараті. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Порядок акредитації представників засобів масової інформації затверджується розпорядженням голови Ради.

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1.    Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2.    План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3.    Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатів.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1.    Запит на інформацію — це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2.    Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3.    У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.     

5.4.    У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

                                                          -   4   -    

5.5.    У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач відшкодовує фактичні витрати на копіювання та друк.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1.    На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови ) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

6.2.    Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

6.3.    Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

6.4.    За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою: вул.Незалежності,52. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п. 6.1.-6.3. цієї статті.

У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

7.1.    У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

7.2.    На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми  особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

 

                                                  -  5  -

7.3.    Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4.    Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється секретарем Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.5.    Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

8.1.    Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою виконавчому органу повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

8.2.    Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

8.3.    Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

8.4.    Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.5.    Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

9.1.    Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2.    Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

 

                                                     -   6   -

9.3.    Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію Ради.

9.4.    Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії Ради, передаються до відповідних (профільних) постійних комісій Ради.

9.5.    Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові Ради або секретарю Ради.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1. ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

Стаття 10. Порядок скликання першої сесії Ради

10.1.  Перша сесія новообраної селищної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів   голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного    голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

10.2.  У разі якщо на час проведення першої сесії селищний голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох — п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 11. Порядок денний першої сесії Ради

11.1.До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

11.1.1. інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та       голови і визнання їх повноважень;

11.1.2.  про обрання секретаря Ради.

Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

  •   7   -

Стаття 12. Форми роботи Ради

12.1.  Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

Стаття 13. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

13.1.  Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Засідання можуть починатися о 10 годині і закінчуватися не пізніше 13 години, або о 14 годині і закінчуватися не пізніше 17 години з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи .

13.2.  Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад визначений у пункті 14.1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин.

У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

13.3.  Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України. У залі засідань Ради розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України.

Стаття 14. Порядок скликання сесії Ради

14.1. Селищна Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради.

14.2. Сесії Ради, окрім першої, скликаються селищним головою.

14.3. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів

                                                     -    8     -

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності — не рідше ніж один раз на місяць.

14.4 У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем Ради.

14.5. У цих випадках сесія Ради скликається:

1) якщо сесія не скликається селищним головою у строки, передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

2) якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

14.6. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

14.7. У разі якщо селищний голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п.14.6 Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

14.8. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

14.9. Сесію Ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках, передбачених п. 14.4 Регламенту, — секретар Ради, а у випадку, передбаченому п. 14.7 Регламенту, — за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів; що входить до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.

14.10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

14.11. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради,  загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог

 

                                                       -  9   -

Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

14.12. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто селищним головою, у разі його відсутності — секретарем Ради, а у випадку, передбаченому п. 14.7 Регламенту, — депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

14.13.          Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на дошці оголошень та на офіційному веб-сайті Ради.

14.14.          Виконавчий апарат Ради забезпечує отримання кожним депутатом Ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії Ради, не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках — у день відкриття сесії.

Стаття 15. Формування порядку денного сесії Ради

15.1.  Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями . Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії.

Проекти рішень Ради з питань оприлюднюються ними за 20 робочих днів до дати їх розгляду, а саме:

стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;

стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища;

передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері;

визначають порядок надання адміністративних послуг;

передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для об’єктів господарювання та інститутів громадського суспільства;

стосується витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).

15.2.  У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

 

                                                          -   10   -

15.3.  Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на дошці оголошень та на офіційному веб-сайті Ради.   

15.4.  Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

15.5.  Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням. Документи, що подаються до Ради пізніш як                                           за 10 днів до відкриття сесії, на розгляд сесії та постійних комісій Ради не виносяться, крім виняткових випадків, передбачених п. 15.13 цієї статті.

15.6.  Проекти рішень Ради голова Ради або секретар Ради (у випадку, коли сесія Ради скликається депутатами у порядку, визначеному п. 14.4 ст. 14 Регламенту, — уповноважена особа з числа депутатів, які ініціювали скликання сесії Ради) передають до виконавчого апарату Ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, або не відповідає проекту рішення чинному законодавству — надає висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній постійній комісії для подальшої роботи.

15.7.  Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії        селищної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.

Профільна комісія, в якій підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються головою Ради або Радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії Ради.

15.8.  У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, рішень Ради із зазначених питань, а також про здійснення виконавчим комітетом делегованих  Радою повноважень, звіти посадових та службових осіб, зобов’язаних звітувати перед Радою відповідно до законодавства України.

                                                     -  11   -         

15.9.  Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради.

15.10.          Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання Ради, розглядається селищним головою. За наслідками розгляду проекту                                                     порядку денного сесії надаються рекомендації щодо внесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.

15.11.          На засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень Ради.

15.12.          У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.

15.13. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання :

- про затвердження або внесення змін до селищного бюджету;

—      кадрові питання;

—      питання, що потребують негайного розгляду .

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, селищного голови .

Стаття 16. Затвердження порядку денного сесії Ради

16.1.  Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.

16.2.  Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

16.3.  Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

16.4.  Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.        

                                                    -   12   -                                 

16.5.  Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи Ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд Ради.

Стаття 17. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

17.1.  Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі по тексту статті — Закон).

У випадку не проведення сесії до 15 грудня поточного року селищний голова видає розпорядження «Про план діяльності з підготовки регуляторних актів» з наступним затвердженням на сесії селищної ради.                                               

17.2.  Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

17.3.  Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

17.4.  Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

17.5.  Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.  Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

17.6.  У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія Ради  (відповідальна постійна комісія) забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

17.7.  Голова постійної комісії Ради, зазначеної в пункті 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта,

                                                   -     13     -

висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

Стаття 18. Відкриття та ведення пленарного засідання

18.1.  Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває голова Ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

18.2.  На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради (за відсутності голови Ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки — особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 18.1 цієї статті.

Стаття 19. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради                                             

19.1.  На початку кожного пленарного засідання Ради секретар Ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

 19.2. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з депутатами, або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.

19.3.  Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні Ради на вимогу депутатів Ради проводить за допомогою  залучення Лічильної комісії перевірку кількості депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні Ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради відкладає пленарне засідання Ради або закриває його.

Стаття 20. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

20.1.  Головуючий на пленарному засіданні Ради:

20.1.1. відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

                                                     -    14     -

20.1.2. виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;                                                     

20.1.3.  організовує розгляд питань;

20.1.4.  повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

20.1.5.  надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

20.1.6.  створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

20.1.7.  ставить питання на голосування, оголошує його результати;

20.1.8.  забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;                                                    

20.1.9.  вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

20.1.10.  вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

20.1.11.       має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;

20.1.12.       до початку розгляду питань порядку денного робить повідомлення депутатам Ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

20.1.13.       здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

20.2.  Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 21. Лічильна комісія

21.1.  Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених п. 34.1. ст. 34 Регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає

                                                     -   15     -    

необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.                                                

21.2.  Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради шляхом відкритого голосування поіменно або за списком без обговорення.

21.3.  Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

21.4.  До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

21.4.1.         поставлено на голосування питання про недовіру;

21.4.2.         поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

21.4.3.         вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;                                              

21.4.4.         вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

21.4.5.         депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 22. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

22.1.  Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

22.2.  Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 23. Порядок надання слова

23.1.  Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

23.2.  Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

                                                       -   16   -

23.3.  Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу.                                               

23.4.  Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбаченого ст. 26 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата Ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

23.5.  Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ.  Запис на виступ здійснюється письмово головуючим або секретарем пленарного засідання. Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

23.6.  За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:                                           

23.6.1.         з мотивів голосування;

23.6.2.         для оголошення процедурного питання;

23.6.3.         для репліки;

23.6.4.         для застережень.

23.7.  Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

Стаття 24. Визначення часу для виступів на сесії Ради

24.1.  Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді — до 10 хвилин.

24.2.  Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження). Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

24.3.  Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

 

                                                       -    17    -

24.4.  Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.                                                 

24.5.  Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

24.6.  Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця — 1 хвилина.

24.7.  Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.

24.8.  Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.                                             

Стаття 25. Право депутата на виступ

25.1.  Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

25.2.  Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні Ради, за погодженням з Радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

25.3.  Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

25.4.  Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Стаття 26. Порядок розгляду та обговорення питання

26.1.  За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

                                                      -     18   -

26.2.  Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включають:

26.2.1.         доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;                                                  

26.2.2.         співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

26.2.3.         виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії;

26.2.4.         внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

26.2.5.         виступи по одному представнику від постійних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;                                                       

26.2.6.         виступи депутатів Ради;

26.2.7.         оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

26.2.8.         внесення депутатами Ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);

26.2.9.         заключне слово співдоповідачів і доповідача;

26.2.10.       уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

26.2.11.       виступ депутата Ради — ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених п. 23.6 ст. 23 Регламенту Ради;

26.2.12.       виступи депутатів ради з мотивів голосування.

26.3.  Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

                                                     -   19   -

Стаття 27. Закінчення обговорення питання                                                   

27.1.  Тексти виступів депутатів Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу засідання, якщо вони подаються секретарю сесії Ради одразу ж після закінчення пленарного засідання Ради.

27.2.  Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 28. Загальні положення порядку голосування

28.1.  Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.

Стаття 29. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок

29.1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

29.2. Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх винесенні ( в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 30. Вимоги до процедури голосування

30.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

30.2. У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводиться експертиза, громадські слухання, консультації тощо, після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку

                                                         -   20    -

експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.                                                

30.3. Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.

30.4. Депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

30.5. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депутати Ради не зобов’яз

« повернутися до списку новин

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *